Hiro

تفکیک خط (Devide line)

با استفاده از این قابلیت کاربر می تواند با داشتن دو نقطه معلوم خط فی مابین این دو نقطه را به دو روش تعداد یا طول هر دهانه تفکیک و تقسیم بندی کند.

اسکرول به بالا