Hiro

تقاطع (Intersection)

با استفاده از این قابلیت کاربر می تواند نقاطی که در دسترس نیستند را با استفاده از روش تقاطع برداشت و مختصات آن را محاسبه نماید.

در نرم افزار این محاسبات به سه حالت مختلف انجام میشه:

1- داشتن دو نقطه و یک فاصله

2- داشتن دو نقطه و دو فاصله

3- داشتن 4 نقطه

اسکرول به بالا