Hiro

پیاده سازی (Stake out)

با استفاده از این قابلیت کاربر می تواند نقاط مورد نظر خود را بر روی زمین با دقت سانتی متری جانمایی و پیاده سازی کند.

 

اسکرول به بالا