Hiro

برداشت براساس کد (Code)

با استفاده از این قابلیت کاربر می تواند برای هر عارضه یک کد تعریف نماید و کد عوارض را در زمان برداشت و ذخیره سازی وارد نماید.

اسکرول به بالا