Hiro

سامانه سمت

با استفاده از اولین گزینه صفحه Ntrip Client ، صفحه مربوط به دریافت تصحیحات از سامانه سمت، باز می‌شود.

۱۱- با استفاده از علامت بالای صفحه میتوان تصحیحات را بازیابی کرد.

۱۲- نوع تصحیحات را می‌توان از میان گزینه‌های FKP, MAX, Nearest, VRS, iMAX با توجه به منظومه‌های استفاده شده در دستگاه، به صورت زیر :

  • GG : GPS , Galileo
  • GGB : GPS , Galileo , BeiDou
  • GGBG : GPS , Galileo , BeiDou , GLONASS

انتخاب کرد.

اسکرول به بالا