Hiro

تصحیحات

با استفاده از منوی اصلی نرم‌افزار و گزینه Ntrip Client صفحه روبه‌رو برای دریافت تصحیحات، باز می‌شود.

برای دریافت تصحیحات می‌توان به هر یک از caster های این صفحه متصل شد و تصحیحات را دریافت کرد.

در ادامه به دریافت تصحیحات از طریق سامانه سمت و سایت شمیم  به ترتیب پرداخته می‌شود.

اسکرول به بالا